Dijitalde başrol

olmanızın

vakti gelmedi mi ?

 

 

Sanal Yönetmen Kimdir ?

2012 yılından beri Sanal Yönetmen olarak dijital dünyadaki oyuncular olan markaların imajlarını yönetmekteyiz. Yönetmen koltuğuna oturduğumuz bu süreçte pazarlama sürecini ustalıkla yönetirken, markalara beklentilerinin üzerinde hizmet sunmakta ve dijital dünya için verimliliklerini arttıracak sufleler vermekteyiz. Bu yolda ilerlerken kendimizi geliştirmek için yeniliklere açık bir şekilde sürekli çalışmakta ve üretmekteyiz.

Çözüm ortağı olduğumuz firmaları küçük ya da büyük olarak ayırt etmeden benimsemekte ve firmaların kendi dinamiklerine, hedeflerine uygun çözümler üretmekteyiz. Markanın koşullarını değerlendirerek hazırladığımız stratejilerle, markaları dijital dünyadaki rollerini belirlemekteyiz. Ürettiğimiz bu çözümlerle şirketleri bu sanal dünyada yükseğe taşımakta ve ışıldamalarını sağlamaktayız. 
Sanal Yönetmen olarak, küçük işletmeler ile yürüttüğümüz iş birliği sonrasında hizmet verdiğimiz firmaların sektörün öncüsü haline gelmesi, sektör lideri markalarla yürüttüğümüz çalışmalarla da satış dönüşüm oranının artırılması; bizim bitmek bilmeyen başarı motivasyonumuzun ve çalışma azmimizin kaynağını oluşturmaktadır.

 

sanal yonetmen biz kimiz - Taslak

Sanal Yönetmen

sanal yonetmen markalarimiz 1  resized390x330 - Taslak
 0
 0
Share
2012’den bugüne sanal dünyadaki mecralarda ihtiyaç duyulan pek çok alanda hizmet vermekte olan bir dijital reklam ajans?m?zd?r
Read more
loadingAnimation - Taslak

Stratejik SEO

sanal yonetmen markalarimiz stratejik seo 2  resized390x330 - Taslak
 0
 0
Share
2014 sonras?nda dijital pazarlama konusunda yo?unla?mam?z?n ard?ndan SEO ba?ta olmak üzere dijital pazarlama odakl? yo?un hizmet verdi?imiz markad?r. Türkiye genelinde 50’den fazla sektörde, uluslararas? farkl? ülke ve dil odakl? birçok SEO çal??mas?nda gerçekle?tirdi?imiz ba?ar?lar ve bu alanda en kapsaml? SEO kitab? yazar?n?n yönetmenli?inde gerçekle?tirdi?imiz SEO çal??malar?yla “Biz, “bu i?in hem pazarlamas?n? hem üretimini hem de mühendisli?ini yap?yoruz “ diyebiliriz ?
Read more
loadingAnimation - Taslak

Kitaplar.in

 0
 0
Share
Bir sosyal sorumluluk projesi olarak olu?turdu?umuz kitaplar.in sitesinde kitapseverleri bir çat? alt?nda toplamay? hedefliyoruz. Bu projemiz üzerinden kullan?c?lar siteye üye olup, okudu?u kitaplar? oylay?p , favori listelerine ekleyebilmekte, di?er üyeler ile arkada?l?k iste?i gönderip mesajla?abilmektedir. Projenin as?l amac? ise üyelerin siteye kitap eklemesi kar??l???nda kazand??? krediler ile ücretsiz kitap takas? yapabilmeleridir.
Read more
loadingAnimation - Taslak

OpencartModul.net

 0
 0
Share
2012 y?l?ndan itibaren haz?r ve özel yaz?l?mlar ile geli?tirdi?imiz e-ticaret projeleri ard?ndan firma odakl? çözümler üretebilmek için 2015 y?l?nda Opencart dikeyinde E-Ticaret siteleri geli?tirmek, Opencart e-ticaret sitesi sahiplerine istedikleri modüllerin yaz?l?m?n? gerçekle?tirmek için olu?turdu?umuz proje sitemizdir. ?u anda Türkiye'nin en büyük Opencart modül ve tema içeri?ine sahip, en geni? personel deste?iyle hizmet veren markam?zd?r.
Read more
loadingAnimation - Taslak

Dijital CheckUP

 0
 0
Share
2018 y?l?nda projelendirdi?imiz Dijital CheckUP, beta sürecini devam ettirmekte olup, SEO projeleri ba?ta olmak üzere, dijital pazarlama alan?nda dan??manl?k ve uzman analizleriyle, yol haritalar?n?n olu?turulmas?n? hedeflemektedir. SEO konusunda en kapsaml? SEO kitab? yazar?n?n yönetmenli?inde gerçekle?tirilen analizler, Dijital CheckUP’? sektörde yeni bir at?l?m olarak konumland?rmakta ve tüm projelere analiz paketleriyle yeni bir yol haritas? sunmaktad?r.
Read more
loadingAnimation - Taslak

Stratejik SEO Kitab?

 0
 0
Share
Ücretli birçok SEO e?itiminden daha çok bilgiyi ve fayday? sunan bu kitap, 400 sayfal?k içeri?i, 20 ayr? ba?l?kta detayl?ca incelenmi? konular?yla, yeni ba?layanlar?n SEO rehberi olacak. Temel bilgi seviyesinin üzerindeki as?l hedef kitle için ise yeni bilgiler ve yeni bak?? aç?lar?yla ba?ar?s?n? artt?r?p, farkl? stratejiler üretmesini sa?layacakt?r.
Read more
loadingAnimation - Taslak

E-Ticaret Tasar?m? ve Yaz?l?m?

 0
 0
Share
").prettyPhoto(); $this.find("#tl1").VerticalTimeline({categories:['January','February','March','April','May','June','July','August','September','October','November','December'],my_show_years:9, my_del:130, vertical_limit:0, vertical:1, myMarginLeftRight:20, myShow :0, myShowSmall:0, myVerticalPadding:10, myVerticalPadding1:10, myVerticalPadding2:10, my_post_link:2, my_is_years:0, my_trigger_width:800, my_sizes :{"card":{"item_width":"390","item_height":"660","margin":"20"},"active":{"item_width":"390","item_height":"660","image_height":"150"}}, my_id :1, my_debug :0, is_mobile : 0, autoplay : 0, autoplay_mob : 1, autoplay_step: 10000, itemMargin : 20, scrollSpeed : 500, easing : "easeOutSine", openTriggerClass : '.read_more', swipeOn : true, startItem : "30/04/2020", yearsOn : false, hideTimeline : true, hideControles : false, closeText : "Close", closeItemOnTransition: false }); $this.find("#tl1").on("ajaxLoaded.timeline", function(e){ var scrCnt = e.element.find(".scrollable-content"); scrCnt.height(scrCnt.parent().height() - scrCnt.parent().children("h2").height() - parseInt(scrCnt.parent().children("h2").css("margin-bottom"))); scrCnt.mCustomScrollbar({theme:"light-thin"}); e.element.find("a[rel^='prettyPhoto']").prettyPhoto(); e.element.find(".timeline_rollover_bottom").timelineRollover("bottom"); }); } })(jQuery);

12

 

Projects done

55

 

Happy clients

359

 

Cups of coffee

246

 

Photos taken